Даний Договір є типовим. Публічний договір з реквізитами Провайдера чи Оператора, який безпосередньо надає Послуги, зазначені у Договорі, а також з інформацією про номер та дату реєстрації в реєстрі операторів/провайдерів телекомунікацій НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації), доступний до завантаження у особистому кабінеті користувача, за посиланням: http://stat.prostor.net.ua/

 

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг

 

Даний договір є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі, що надалі іменується, як “Абонент” укласти договір договір про надання телекомунікаційних послуг. Публічний договір опублікований на сайті www.prostor.net.ua Даний договір укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, передбачені в чинному законодавстві України.


У цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг терміни вживаються у такому значенні:

Операторсуб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Надавач телекомунікаційних послуг — сторона договору з доступу до телекомунікаційних послуг Оператор чи провайдер телекомунікацій.

 Абонент — фізична особа, що користується Послугою Надавача телекомунікаційних послуг.

 Абонентська лінія – ділянка цифрової мережі, яка встановлена за кошти абонента та з'єднує пристрій абонента з точкою підключення до цифрової мережі Надавача телекомунікаційних послуг, а саме точкою підключення до комутаційних пристроїв, розташованих в Цифровій мережі

 Активація Послуг — виконання Надавачем телекомунікаційних послуг дій, щодо надання Абоненту доступ до замовлених ним Послуг.

 Баланс особового рахунку– різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

 Договір — цей публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Надавачем телекомунікаційних послуг шляхом прийняття Абонентом оферти Надавача телекомунікаційних послуг, шляхом надання акцепти на укладання Договору, абонент приєднується до запропонованого Договору в цілому, та визнає всі істотні умови Договору, без підпису письмового примірника Сторонами, підтвердження акцепти Абонентом є письмова заява, в Особистому кабінеті, та/або оплата Абонентом замовлених Послуг.

 Додаткові послуги — послуги надавача телекомунікаційних послуг, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

 Особистий кабінет – веб-сторінка на Сайті, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці розміщуються спеціальні повідомлення надавача телекомунікаційних послуг для Абонента. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету, логін та пароль Абонента вказується у наданій Абоненту при підключенні пам’ятці Абонента.

 Особовий рахунок – рахунок в автоматизованій системі розрахунків Надавача телекомунікаційних послуг, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

 Первинний платіж — платіж за організацію підключення до мережі Надавача телекомунікаційних послуг для надання Абоненту замовлених ним Послуг, який має сплачуватися Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг. Розмір, порядок та строки оплати Первинного платежу визначається у Тарифних планах надавача телекомунікаційних послуг.

 Послуга — телекомунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет, яка надається надавачем телекомунікаційних послуг Абонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів.

 Приміщення Абонента – приміщення, яке належить Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі.

 Розрахунковий період – період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю, на початку якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в розмірі всіх Щомісячних платежів, передбачених обраним(и) Абонентом Тарифним(и) планом(нами) за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця. Якщо перший/останній Розрахунковий період надання замовлених Абонентом та активованих Послуг не збігається з повним календарним місяцем, його тривалість визначається за правилами, встановленими цим Договором або умовами Тарифних планів.

 Тарифний план – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформацію, які затверджуються Надавачем телекомунікаційних послуг самостійно, та оприлюднюються на Сайті.

 Точка колективного доступу (ТКД) – місце знаходження обладнання Надавача телекомунікаційних послуг для підключення абонентської лінії.

 Точка розмежування – точка з’єднання абонентської лінії з точкою колективного доступу.

 Сайт (Сайт)– офіційний сайт в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://www.prostor.net.ua/, який є основним джерелом інформування Абонентів.

 Сторона– Надавач телекомунікаційних послуг або Абонент в залежності від контексту.

 Сторони– Надавач телекомунікаційних послуг та Абонент.

 Щомісячний платіж – передбачена Тарифним планом абонентська (абонентна) плата та/або інший фіксований щомісячний платіж за Послуги та/або Додаткові послуги, що надаються Надавачем телекомунікаційних послуг протягом розрахункового періоду.

Цифрова мережа надавача телекомунікаційних послуг (далі- «Мережа») - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та / або приймання, обробки інформаційного сигналу, що знаходиться у користуванні/власності надавача телекомунікаційних послуг.

1.Предмет договору

 1.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. № 295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ №395 від 31.07.2015 р., Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», інших нормативно-правових актів.

 1.2. Цей Договір регулює відносини з приводу надання Надавачем телекомунікаційних послуг Абонентам Послуг та Додаткових послуг.

 1.3. Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Надавачем телекомунікаційних послуг умовах, є підтвердження такої згоди Абонентом письмовою заявою, в Особистому кабінеті, та/або оплата Абонентом замовлених Послуг.

 1.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків та регламенту, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 1.5. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором.

 1.6. Умови Договору визначаються Надавачем телекомунікаційних послуг самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Надавачем телекомунікаційних послуг з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.7.2 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

 1.7. При внесенні змін до цього Договору, Надавач телекомунікаційних послуг розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Надавач телекомунікаційних послуг гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 1.8. У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

 1.9. Надавач телекомунікаційних послуг надає послуги за умови, що:

1.9.1. Адреса споживання послуги Абонентом знаходиться в межах покриття Телекомунікаційної мережі, яку використовують Надавачі телекомунікаційних послуг;

1.9.2. Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг є наявність у Надавача телекомунікаційних послуг технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

1.9.3. Абонентом сплачено кошти за замовлені послуги Надавача телекомунікаційних послуг на умовах попередньої оплати, згідно чинного договору і тарифів.

 1.10. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

 1.11. Надавач телекомунікаційних послуг на свій розсуд має право залучати третіх осіб для виконання зобов'язань за Договором і виконання окремих видів робіт (надання окремих видів послуг).

 1.12. Абонент є кінцевим користувачем послуги і не має права будь-яким чином передавати право користування Послугою третім особам та/або здійснювати інше комерційне використання отриманої послуги.

2.Права та обов’язки Сторін

 2.1. Абонент зобов’язаний:

 2.1.1. При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11 квітня 2012 р. № 295., а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

 2.1.2. Забезпечувати доступ персоналу Надавача телекомунікаційних послуг та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Надавачем телекомунікаційних послуг Активації Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором.

 2.1.3. При переривання надання послуг Абонент бере на себе обов'язок ознайомитися на Сайті та офіційній групі Простор Live в Facebook з інформацією про наявні проблеми в наданні Послуг з вини третіх осіб.

 2.1.4. Своєчасно ознайомлюватися з інформацією, що публікується для Абонентів через Сайт, офіційну групу Простор Live в Facebook та на сторінці Особового кабінету Абонента, але не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Надавача телекомунікаційних послуг на Сайті, на сторінці Особистого кабінету Абонента.

 2.1.5. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Надавачем телекомунікаційних послуг кабелів та виконанню підключення до Послуг.

 2.1.6. Якщо Абонент, є власником (співвласником) приміщення, то він надає згоду на доступ до об'єкта інфраструктури, та не заперечує проти безоплатного доступу до об'єкта інфраструктури.

 2.1.7. Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання.

 2.1.8. Приймати необхідні заходи щодо захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

 2.1.9. Своєчасно здійснювати оплату Послуг та/або Додаткових послуг згідно з встановленим порядком розрахунків у Тарифному плані.

 2.1.10. Повідомляти Надавача телекомунікаційних послуг про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Надавача телекомунікаційних послуг або збою обладнання Надавача телекомунікаційних послуг.

 2.1.11. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента додаткового телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти таке обладнання і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Абонент зобов’язується повернути Надавача телекомунікаційних послугу отримане обладнання протягом 5 (п’яти) календарних дні з дня припинення дії Договору, або відшкодувати його вартість у випадку втрати або пошкодження.

 2.1.12. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені цим Договором.

 2.1.13. Вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення цілісності й схоронності Абонентської лінії, а в разі її пошкодження – провести ремонт за власний рахунок.

 2.1.13. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну відповідальність.

 2.1.14. Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо. До такої інформації, належать, зокрема, унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до Послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Надавача телекомунікаційних послугу, іншим особам.

 2.2. Абонент має право:

 2.2.1. Отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Надавачем телекомунікаційних послуг у відповідності до умов Договору.

 2.2.2. Замовляти у Надавача телекомунікаційних послуг будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний в умовах Тарифних планів.

 2.2.3. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Надавачем телекомунікаційних послуг, відповідно до умов Тарифних планів.

 2.2.4. Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

 2.2.5. Відновлення надання Послуг, якщо вони були припинені, обмежені або припинені у відповідності до договору, за умови забезпечення Абонентом повторного підключення до мережі

 2.2.6. Письмово повідомляти Надавача телекомунікаційних послуг про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

 2.2.7. Відмовитися від подальшого користування Послугами Надавача телекомунікаційних послуг та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором та/або умовами Тарифних планів.

 2.2.8. Абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 2.2.9. Отримувати від Надавача телекомунікаційних послуг відомості про надані Послуги та використання внесених Абонентом коштів у порядку, встановленому законодавством.

 2.2.10. У випадку зміни Кінцевого обладнання звернутися до Надавача телекомунікаційних послуг для актуалізації Мережевих ідентифікаторів. Така актуалізація проводиться Надавачем телекомунікаційних послуг в телефонному режимі або за письмовим зверненням Абонента не частіше ніж один раз протягом календарного місяця.

 2.2.11. Звернутися до Надавача телекомунікаційних послуг з проханням про актуалізацію Мережевих ідентифікаторів свого Кінцевого обладнання частіше ніж один раз протягом календарного місяця при умові письмового звернення до Надавача телекомунікаційних послуг у формі письмової заяви із подальшим пред’явленням для звірки свого Кінцевого обладнання та посвідчення особи.

 2.2.12. Не здійснювати оплату Послуг за весь час пошкодження Телекомунікаційної мережі та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг у разі порушення Надавачем телекомунікаційних послуг граничних строків усунення пошкодження та виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації Надавачем телекомунікаційних послуг відповідної заяви Абонента (усної чи письмової) згідно із законодавством.

 2.2.13. На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Надавачем телекомунікаційних послуг обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством

 2.2.14. На оскарження неправомірних дій Надавача телекомунікаційних послуг згідно із законодавством.

 2.3. Абоненту забороняється:

 2.3.1. Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

 2.3.2. Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

 2.3.3. Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Надавача телекомунікаційних послуг.

 2.3.4. Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

 2.3.5. Порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

 2.3.6. Встановлювати обладнання та використовувати Послуги в цілях, відмінних від особистих, домашніх та в інших цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.

 2.3.7. Здійснювати несанкціонований доступу до Послуг.

 2.3.8. Відправляти мережею Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

 2.3.9. Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

 2.3.10. Пересилати, публікувати, передавати, відтворювати та розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

 2.3.11. Використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

 2.3.12. Використовувати Інтернет для розповсюдження непотрібної одержувачу, незапитаної інформації, спама. Зокрема, неприпустимими є наступні дії:

 2.3.12.1. масова розсилка попередньо неузгоджених електронних листів (mass mailing); під масовою розсилкою розуміється як надіслання багатьом одержувачам, так і багаточисельне надіслання одному одержувачу; під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;

 2.3.12.2. неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі вирази та пропозиції.

 2.3.13. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

 2.3.14. Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет.

 2.3.15. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в мережі Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

 2.3.16. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

 2.4. Надавача телекомунікаційних послуг зобов’язаний:

 2.4.1. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно з затвердженими НКРЗ та ЦОВЗ граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.

 2.4.2. Призупинити надання послуг на певний строк або без визначення строку за письмовою заявою Абонента;

 2.4.2. Надавати послуги згідно з наступних значень показників якості:

 - нормований рівень швидкості передачі даних - 1 Мбіт/с (мінімальна нормована швидкість);

 - відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних для послуг із доступу до Інтернету: <1%;

 - час затримки (час передачі в один бік) для послуг Інтернет: <300мс.

 2.4.3. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті не пізніше, ніж за сім календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

 2.4.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Надавача телекомунікаційних послуг та/або пошкодження Мережі Надавача телекомунікаційних послуг протягом 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом 5 робочих днів.

 2.4.5. Замінити Абоненту телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Абоненту) у разі виходу його з ладу не з вини Абонента або третіх осіб. Заміна повинна бути здійснена у 10-денний строк з моменту отримання від Абонента заяви про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Абонента, Надавача телекомунікаційних послуг повинен здійснити заміну обладнання протягом 10 календарних днів з моменту оплати Абонентом вартості несправного обладнання.

 2.4.6. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

 2.4.7. На вимогу Абонента інформувати його про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування.

 2.4.8. Попереджати Абонента про зміну тарифів, зміну умов надання послуг, скорочення переліку послуг, тимчасове припинення або припинення надання послуг, відключення його Кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг та цим Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості;

 2.4.9. Інформувати Абонента про надані йому послуги через Сторінку користувача.

 2.4.10. Інформувати Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання послуг по телефону, а на магістральних мережах через Сайт, одразу після надходження інформації про аварію або по телефону у разі звернення Абонента.

 2.4.11. Інформувати через Сайт про тимчасове припинення або отримання Послуг при виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

 2.4.12.. Виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.

 2.5. Надавач телекомунікаційних послуг має право:

 2.5.1. Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.

 2.5.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

 2.5.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Надавача телекомунікаційних послуг не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Надавачем телекомунікаційних послуг без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

 2.5.4. Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

 2.5.5. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Надавача телекомунікаційних послуг з Абонентом.

 2.5.6. У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

 2.5.7. Здійснювати запис телефонних розмов між Надавачем телекомунікаційних послуг та Абонентом при зверненнях Абонента до Надавача телекомунікаційних послуг з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи.

 2.5.8. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті та у Особовому кабінеті Абонента.

 2.5.9. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

 2.5.10. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Надавачем телекомунікаційних послуг, обмеження на кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

 2.5.11. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Надавача телекомунікаційних послугу при укладені та виконанні Договору.

 2.5.12. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:

 2.5.12.1. Несплати або несвоєчасної оплати Абонентом Послуг відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг; та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;

 2.5.12.2. Використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами та/або Правила, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;

 2.5.12.3. Несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Надавача телекомунікаційних послуг;

 2.5.12.4. Отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента/ заявки через Сайт;

 2.5.12.5. Проведення Надавачем телекомунікаційних послуг ремонтних чи профілактичних робіт;

 2.5.12.6. Встановлення факту розсилання Абонентом спаму. (є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.

 2.5.12.7. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

 2.5.13. Не підключити або відключити підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Абонента, у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій.

 2.5.14. Надавач телекомунікаційних послуг має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

3.Тарифні плани та порядок розрахунків

 3.1. Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Надавачем телекомунікаційних послуг, встановлюються Надавачем телекомунікаційних послуг самостійно. Оплата за послуги здійснюється у формі передплати, з 15 по 25 числа кожного місяця, на наступний місяць, на особовому рахунку Абонента має бути сума не менше вартості обсягу послуг, замовленої Абонентом.

 3.2. Надавач телекомунікаційних послуг має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

 3.3. Тарифні плани та тарифи на будь-які Послуги та Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Надавачем телекомунікаційних послуг за умови повідомлення Абонентів шляхом розміщення інформації на Сайті не менше ніж за сім календарних днів до дати такої зміни або скасування.

 3.4. Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових Послуг за допомогою кас, відділень банків, платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем та іншими вказаними Надавачем телекомунікаційних послуг на Сайті способами, при цьому всі банківські операції (комісії) Абонент сплачує за власний рахунок. Надавача телекомунікаційних послуг не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність банківських та фінансових установ, а також не впливає на розмір комісій за грошові перекази від Абонента до Надавача телекомунікаційних послуг.

 3.5. Надавач телекомунікаційних послуг має право встановлювати розмір одиниці тарифікації Послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації може вказуватися у конкретному Тарифному плані.

 3.6. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший, про що вказується в умовах Тарифних планів.

 3.7. Надавач телекомунікаційних послуг на підставі письмової заяви Абонента має право здійснити перерахування абонентної плати (якщо це передбачає Тарифний план, або умови цього договору), яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі Надавача телекомунікаційних послуг, якщо пошкодження не усунуто у строк, встановлений у п. 2.4.5 цього Договору.

 3.8. Стягнення Надавачем телекомунікаційних послуг з Абонента плати за Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.

 3.9. Всі оплати Абонентом за Договором здійснюються шляхом внесення Абонентом грошових коштів на свій Особовий рахунок. Грошові кошти мають бути внесені Абонентом на свій Особовий рахунок у розмірі, строки та порядку, що встановлені умовами Тарифних планів.

3.10. Зобов’язання Абонента з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку Надавачем телекомунікаційних послуг платежів Абонента на його Особовому рахунку.

 3.11. Всі платежі Абонента обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний рахунок Надавача телекомунікаційних послуг.

 3.12. Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України.

 3.13. Якщо на момент припинення надання Послуг за Договором або припинення Договору, незалежно від причини припинення, баланс Особового рахунку Абонента має від’ємне значення, то Абонент зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту припинення погасити свою заборгованість за Договором. У випадку невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором, Надавач телекомунікаційних послуг має право звернутись до своїх агентів, консультантів, повірених, адвокатів та адвокатських компаній та/або до суду для стягнення з Абонента суми заборгованості.

 3.14. Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати замовлення Послуг у будь-який час, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачений Тарифним планом.

 3.15. У випадку збільшення Щомісячних платежів в межах затверджених Надавачем телекомунікаційних послуг та обраних Абонентом Тарифних планів, Надавач телекомунікаційних послуг не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті, та може інформувати Абонента через засоби масової інформації або шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту. Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором, не відмовився від конкретних Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні), або не змінив Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, то вважається, що Абонент згодний із такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування Щомісячних платежів за них здійснюється на змінених умовах.

4.Припинення/призупинення надання Послуг Надавачем телекомунікаційних послуг

 4.1. Надавача телекомунікаційних послуг має право припинити/призупинити надання Абоненту Послуги на умовах та в порядку, що передбачені цим Договором.

 4.2. Надавача телекомунікаційних послуг має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:

 4.2.1. При повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента;

 4.2.2. При не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах;

 4.2.3. У випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом;

 4.2.4. У випадку проведення Надавачем телекомунікаційних послуг Планових технічних робіт;

 4.2.5. У випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Надавача телекомунікаційних послуг;

 4.2.6. У випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання, пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після направлення Надавачем телекомунікаційних послуг відповідного попередження Абоненту, Абонент не забезпечив у встановлений у попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв;

 4.2.7. У випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов’язань за п. 2.1. цього Договору;

 4.2.8. В інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

 4.3. Призупинення Надавачем телекомунікаційних послуг надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 4.2. цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку оплачувати Щомісячні платежі за такі Послуги протягом всього строку дії Договору, а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

 4.4. Надавач телекомунікаційних послуг також має право призупинити надання Абоненту Послуг на строк не більше 3 місяців протягом одного календарного року надання Послуг у разі отримання від Абонента письмового повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг. Письмове повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг має бути направлене Абонентом Надавача телекомунікаційних послугу не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати призупинення надання Послуг.

 4.5. Надавач телекомунікаційних послуг припиняє надання Абоненту Послуг:

 4.5.1. У випадку відмови Абонента від отримання Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в цьому Договорі;

 4.5.2. В інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

 4.6. Припинення Надавачем телекомунікаційних послуг надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 4.5 цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

 4.7. Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було призупинено/припинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів.

 4.8. Надавач телекомунікаційних послуг має право припинити надання Послуг Абоненту на строк не більше 3 (трьох) діб у зв'язку з проведенням Надавачем телекомунікаційних послуг телекомунікацій профілактичних, ремонтних чи інших робіт.

 4.9. У випадку, якщо надання Послуг було призупинено з підстав, вказаних у п.4.2.1 – 4.2.3 цього Договору, відновлення надання Послуг відбувається Надавачем телекомунікаційних послуг після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку.

5.Відповідальність Надавача телекомунікаційних послуг

 5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Надавача телекомунікаційних послуг несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 09.08.2005 року № 720.

 5.2. З урахуванням інших положень Договору, Надавач телекомунікаційних послуг відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Надавача телекомунікаційних послуг та Абонента).

 5.3. Надавач телекомунікаційних послуг не несе відповідальності:

 5.3.1. За прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

 5.3.2. За якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або лінії Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Надавачу телекомунікаційних послугу, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Надавачем телекомунікаційних послуг для надання Послуг за Договором, відсутності електроживлення у будинку Абоненту, або у місцях встановлення магістральних або розподільчих вузлів Надавача телекомунікаційних послуг;

 5.3.3. За функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Надавач телекомунікаційних послуг не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

 5.3.4. За відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Надавача телекомунікаційних послуг;

 5.3.5. За забезпечення безпеки Абонентського обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг;

 5.3.6. За ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Надавача телекомунікаційних послуг;

 5.3.7. У разі, якщо роботи з підключення Абонентського відгалуження та/або Кінцевого обладнання були виконані Абонентом самостійно та у зв'язку з іншими обставинами, що не залежать від волі Надавача телекомунікаційних послуг;

 5.3.8. За зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами;

 5.3.9. За достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

 5.3.10. За збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

 5.3.11. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

 5.3.12. за дії або бездіяльність третіх осіб;

 5.3.13. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

 5.4. Відсутність у Надавача телекомунікаційних послуг технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Надавача телекомунікаційних послугу будь-яких претензій та позовів.

6.Відповідальність Абонента

 6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 09.08.2005 року № 720.

 6.2. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Надавачем телекомунікаційних послуг з Абонента в повному розмірі.

 6.3. Абонент бере на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

7.Порядок припинення дії Договору

 7.1. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договором та/або чинним законодавством України.

 7.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

 7.2.1. Незгоди зі зміною Надавачем телекомунікаційних послуг Тарифних планів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 календарних днів з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про зміну Тарифних планів;

 7.2.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Надавача телекомунікаційних послуг за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Надавача телекомунікаційних послуг письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору, але не раніше ніж за 10 днів до письмового повідомлення.

 7.2.3. Якщо Абонент попередньо оплатив Надавача телекомунікаційних послугу Послуги і при цьому надав Надавача телекомунікаційних послугу письмову відмову від отримання таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Надавача телекомунікаційних послуг повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента. При цьому Сторони Договору обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу та разових платежів, в жодному разі не повертається Абоненту.

 7.3. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Надавача телекомунікаційних послуг у будь-якому з наступних випадків:

 7.3.1. У разі якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового призупинення чи припинення надання Послуг не поповнив свій Особовий рахунок. У такому випадку Надавача телекомунікаційних послуг може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного 3-місячного строку, а кінцеве обладнання Абонента з цієї дати може бути відключене. У разі наявності на рахунку Абонента залишку коштів, Надавача телекомунікаційних послуг повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента, якщо інше не встановлено умовами Тарифних планів.

 7.3.2. У разі якщо Надавач телекомунікаційних послуг виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Надавач телекомунікаційних послуг має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 7 календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку.

 7.3.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.2.3 цього Договору. При цьому Надавач телекомунікаційних послуг має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Надавач телекомунікаційних послуг може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

 7.3.4. При припиненні діяльності Надавача телекомунікаційних послуг з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку Надавача телекомунікаційних послуг попереджає Абонента про припинення дії Договору щонайменше за 3 місяці до дати припинення.

 7.3.5. З інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

 7.4. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.7.3 цього Договору, Надавач телекомунікаційних послуг повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, у Особистому кабінеті Абонента тощо.

8.Інші умови

 8.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Надавача телекомунікаційних послуг з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Надавача телекомунікаційних послуг за телефонами вказаними на офіційному Сайті або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Надавач телекомунікаційних послуг, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Надавача телекомунікаційних послуг, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

 8.2. Суперечності між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 8.3. Абонент гарантує Надавачу телекомунікаційних послугу, що він володіє законними правами на Приміщення Абонента, де здійснюється підключення Послуг.

 8.4. При підключенні Послуг або відновленні їх надання Надавач телекомунікаційних послуг не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів, це є додатковою послугою Надавача телекомунікаційних послуг.

 8.5. Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень): 63734, Харківська область, м. Куп'янськ, с. Ківшарвіка, буд. 3 “В”

 8.6. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Надавача телекомунікаційних послуг, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

 8.7. У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Надавача телекомунікаційних послуг протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до відділу продажів Надавача телекомунікаційних послуг та/або за телефоном Контакт-центру Надавача телекомунікаційних послуг, що вказані на Сайті.

 8.8. Виконавець не дає гарантії в тому, що всі функції або послуги, що надаються усередині локальної мережі Виконавця, будуть постійно доступні, надаватися безперервно, надійно захищені та вільні від помилок, що сервер або комп'ютери інших абонентів, на яких міститься інша інформація, не міститимуть вірусів або інших шкідливих компонентів, що потрапили туди, не дивлячись на заборону Виконавця.

9.Реквізити Сторін